بخشنامه ارزیابی کارنامه مشمولین قانون آموزش مداوم       99/04/31
بخشنامه فوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی    98/12/05
شیوه‌نامه همکاری در اجرای برنامه‌های آموزش مداوم       98/12/05
رعایت تعداد مجاز شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم     98/03/22
درخواست تغییر برنامه ها پس از تایید در سرویس درخواست ها    97/08/20
مصوبات ششمین جلسه کمیسیون آموزش مداوم جهت استحضار سراسر کشور کلیه مراکز    95/12/22
مهلت مقرر برای درج اطلاعات امتیاز مشمولین ارائه کنندگان پوستر و سخنرانان در سامانه آموزش مداوم سراسر کشور 
بخش نامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم سراسر کشور -کلیه مراکز   
برنامه های آموزشی مستمر باليني ، سراسر کشور و کلیه مراکز 
بخشنامه بازنگری شده کمیته ماده 6 آیین نامه اجرایی 
درخصوص تبصره 2-1 دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی مبنی بر حداقل 15 امتیاز سالیانه 
بخشنامه بخشودگی فارغ التحصیلان گروه های پیراپزشکی وحرف وابسته پزشکی در طی سالهای 85 لغایت 91 از کسب امتیازات آموزش مداوم
بخشنامه التزام مراکز مجری به تغییر در فرآیند ثبت و صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم در سامانه
راهنماي انتخاب گروه هاي هدف برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
نحوه تخصيص امتيار كنفرانس‌هاي ادواري
موافقت با برنامه هایی در خارج از حوزه ماموریتی مراکز (آموزش مداوم، انجمنهای علمی، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی) 
چك ليست استانداردهاي اعتباربخشي مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت
عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم 
صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد 
عدم اعمال تغييرات پس از اجرايي شدن برنامه
بخشنامه درخصوص مقاومت های آنتی میکروبیال و تجویز و مصرف منطقی داروها
تمديد تاريخ تفويض اختيار بررسي و صدور مجوز برنامه‌هاي حضوري به دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، انجمن‌هاي علمي و مراكز 
فعال شدن پرداخت online براي مشمولين
ارسال موضوعات مربوط به سومين گردهمايي سراسري دبيران آموزش مداوم تا 1391.4.7
اضافه شدن رشته و مقاطع گروه پزشكي در سامانه
اعلام تاريخ تقريبي اجراي كنگره هاي سال 1391 تا تاريخ 1391.4.15
اعلام هزينه كرد اجرايي برنامه هاي آموزش مداوم1390
اولويت يك امتيازي درمان پالپ زنده
حضور حداقل 5 نفر از اساتيد جهت تشكيل كميته تخصيص امتياز
ممنوعيت فعاليت غرفه هاي نمايشگاهي در محل برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم
صدور مجوز برنامه‌هاي غيرحضوري از طريق سامانه آموزش مداوم 
لزوم ثبت نام مشمولين شركت در برنامه‌هاي غيرحضوري در سامانه آموزش مداوم
اولويت‌هاي آموزشي سال 89 و 1390 
ميزان حق ثبت نام برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب بيست و هشتمين جلسه شورايعالي
لزوم ثبت و صدور گواهي نهايي از طريق سامانه آموزش مداوم      
همكاري با مشمولين به منظور حضور در برنامه‌هاي آموزش مداوم
كسب امتياز آموزش مداوم بصورت ساليانه  
بخشنامه موارد يك امتيازي
بخشنامه اولويت ملي
بخشنامه كميته ماده 6 آيين‌نامه اجرايي