دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به کنفرانس و سمپوزیم آموزش مجازی  99/02/06
دستورالعمل تخصیص امتیاز به اعضای پانل     98/12/05
دستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی     98/12/05
دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصل های آموزش مداوم      98/12/05
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی      98/12/05
آیین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامه های آموزش مداوم    98/12/05
آیین‌نامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکی    98/12/05
دستورالعمل برنامه های همجوار آموزش مداوم مصوب هشتمین نشست کمیسیون آموزش مداوم  کلیه مراکز سراسر دانشگاهها     98/03/22
دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی      94/10/22
دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28594 آموزش مداوم    94/07/27
آیین نامه حیطه و حوزه فعالیت مراکز آموزش مداوم مصوب پنجمین جلسه کمیسیون آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز    17/07/94
آیین نامه تامین هزینه برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم 
آیین نامه تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم 
استاندارهای اعتباربخشی مراکز ارائه دهنده و برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم سراسر کشور 
مصوبه سي و سومين جلسه شوراي عالي- ساختار اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم 
دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکیمورخ 28-5-94 
دستورالعمل تعيين عناوين و سرفصل های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی مورخ 28-5-94 - معاونين وزارت بهداشت
دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصل ‌های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم مورخ 28-5-94 - كليه دانشگاههاي علوم پزشكي، مراكز و انجمن‌هاي علمي
مصوبه سي‌امين جلسه شورايعالي آموزش مداوم مورخ 91/04/22
قانون آموزش مداوم
گزيده اي از ضوابط كلي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم
آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
دستورالعمل صدور گواهينامه نهايي اجراي برنامه‌ آموزش ‌مداوم
ليست مشمولين قانون آموزش مداوم
آئين نامه اجرايي اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم
آيين نامه اجراي برنامه‌هاي خودآموزي - مقالات
دستورالعمل اجرايي دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي
آئين نامه تاسيس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي
دستورالعمل صدور مجوز برنامه هاي آموزش مداوم
اولويت هاي ملي برنامه هاي آموزش مداوم سال ٨٨